Kindercoach

Wat is kindercoaching?

Als kindercoach begeleid ik kinderen en hun ouders bij een zorgvraag met betrekking tot het sociaal en emotioneel welbevinden. Een kind dat zich om de ene of andere reden niet lekker in zijn vel voelt, kan hiervoor begeleiding krijgen. Hierbij richt ik mij op kinderen tussen 4 en 14 jaar.

Mogelijke zorgvragen kunnen zijn: onzekerheid, faalangst, weinig zelfvertrouwen, hooggevoeligheid, spanning, stress, jaloezie, echtscheiding, omgaan met leeftijdsgenootjes, gepest worden, eetproblemen, omgaan met emoties (boosheid, verdriet, angst,…), moeilijk opkomen voor zichzelf, …

Kinderen hebben vaak nog niet de mogelijkheid om te praten over een probleem of een emotie, daarom gaan ze dit uiten in gedrag als drukte, slecht slapen, pesten, zich wegstoppen, eetproblemen, …

Als kindercoach ga ik niet op zoek naar de oorzaak van een zorgvraag, wel zoeken we een weg om ermee om te gaan.

Een coachingstraject is een kortdurend traject waarbij individueel met het kind gewerkt wordt en waarbij de ouder(s) van dichtbij betrokken worden.

Werken aan de zorgvraag

Door gebruik te maken van verschillende werkvormen gaan we naargelang de zorgvraag op zoek naar kwaliteiten, mogelijkheden en inzichten in het kind zelf.

Deze werkvormen kunnen zijn:

Individueel traject

  • intake met de ouders
  • eerste kindcontact: op dat moment start de opbouw van de vertrouwensband tussen kind en coach. Vaak kan tijdens deze eerste sessie gestart worden met de begeleiding.
  • individuele kindsessies op maat
  • terugkoppelgesprek met de ouders
  • afsluitend evaluatiegesprek

Groepstraject

Coaching kan ook doorgaan in groepsverband. Dit zijn dan trainingen rond een bepaald thema die in verschillende achtereenvolgende sessies gegeven worden.

friends resilience – opbouwen van veerkracht bij kinderen: fijn vrienden (4-6j)

Ouderbegeleiding

Als kindercoach start het traject steeds met een intakegesprek met de ouders. Zo krijg ik een beeld van de zorgvraag. Ook tijdens het traject luister ik naar uw ervaringen. U als ouder, kent uw kind het best, zo kunnen we samen het traject evalueren en eventueel bijsturen.
Een begeleidingstraject kan ook lopen door middel van ouderbegeleiding, door samen een weg te zoeken en hier als ouder mee op pad te gaan.

Theme: Overlay by Kaira